Privacy

Deze website wordt beheerd door Leaf a Mark bvba met maatschappelijke zetel te Ter Stratenweg 30, 2520 Ranst. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@leafamark.com. Laatste update 28/06/2017.

Aansprakelijkheid

Leaf a Mark kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Leaf a Mark is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Leaf a Mark is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Leaf a Mark oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt periodiek gewijzigd. Leaf a Mark behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van Leaf a Mark. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leaf a Mark. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Leaf a Mark vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Leaf a Mark aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Leaf a Mark verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Leaf a Mark, haar diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u contact wil opnemen via het formulier wordt u om bepaalde persoonsgegevens gevraagd (zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoon) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Leaf a Mark ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Leaf a Mark verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Leaf a Mark zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacy kennisgeving.
Leaf a Mark zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken en ze niet doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. De persoonsgegevens die Leaf a Mark verzameld worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Leaf a Mark, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Leaf a Mark een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking

Leaf a Mark verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Leaf a Mark evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van Leaf a Mark, kan Leaf a Mark uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar een andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Leaf a Mark over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar info@leafamark.com of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Leaf a Mark.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden.  Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw een taalkeuze moet maken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Ook kunnen er door de Leaf a Mark of door derde partij software cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.