Algemene voorwaarden

1. Definities/begripsbepalingen

Leaf a mark

Klant:

Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Leaf a mark een aanbieding doet tot het leveren van goederen, diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede diegene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van Leaf a mark aan de klant, alsmede de alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en rechtshandelingen.
 2. Afwijkende en- of aanvullende bepalingen gelden enkel indien ze schriftelijk en expliciet door Leaf a mark bevestigd worden. Deze gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze uitdrukkelijk werden opgesteld.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen beide partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, waarvan de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen (offertes) van Leaf a mark zijn vrijblijvend, tenzij het door Leaf a mark uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeduid.
 2. Alleszins zijn alle aanbiedingen slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen
 3. Indien een aanbieding (offerte) van Leaf a mark door de klant wordt aanvaard, dan heeft Leaf a mark het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen/tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Indien op verzoek van, of in overleg met, de klant niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht alsook bij overschrijding van het aantal voorziene uren, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door Leaf a mark in rekening worden gebracht. De bijkomend geleverde prestaties zullen worden aangerekend aan een rato van 100,00 EUR/uur excl. btw
 3. Recurrente, maandelijkse en- of jaarlijkse kosten worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd vooraleer de betreffende dienst geleverd wordt.

4. Duur

 1. Huidige overeenkomst betreft een overeenkomst van bepaalde duur voor een termijn van 1 jaar met ingang vanaf de ondertekening en terugzending van onderhavige overeenkomst.
 2. De overeenkomst neemt automatisch en rechtswege een einde na verstrijking van de duur en wordt geenszins stilzwijgend verlengd.
 3. Indien de klant na einddatum, de samenwerking wenst verder te zetten, dient er een nieuwe schriftelijke overeenkomst door beide partijen te worden ondertekend.

5. Beëindiging

 1. Eens de klant een ernstige tekortkoming begaat, zal deze door de dienstverlener in gebreke worden gesteld om dit recht te zetten binnen de 14 dagen na verzending van de ingebrekestelling.

Bij gebreke aan gunstig gevolg binnen voornoemde termijn is de dienstverlener gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 35% van de nog te factureren bedragen over de volledige resterende loopduur van de overeenkomst. De reeds gefactureerde bedragen zijn hoe dan ook verschuldigd.

Volgende worden alleszins als ernstige tekortkomingen beschouwd:

–       niet betaling van facturen

–       de dienstverlener verhinderen, dan wel bemoeilijken om zijn taken uit te voeren

 1. De overeenkomst is niet vatbaar voor vroegtijdige beëindiging door de klant.

Zo de klant de overeenkomst onrechtmatig stopzet of de verdere uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt, dan wel onmogelijk maakt, is hij een schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 35% van de nog te factureren bedragen over de volledige resterende loopduur van de overeenkomst. De reeds gefactureerde bedragen zijn hoe dan ook verschuldigd.

6. Verbod op instructies

 1. Het is de klant verboden instructies te geven aan de werknemers van de dienstverlener

7. Bijlagen – Hiërarchie

 1. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijlagen bij deze overeenkomst die er integraal deel van uitmaken en deze te aanvaarden.
 2. Onderhavige overeenkomst en de bijlagen vullen elkaar aan en moeten in functie van elkaar begrepen worden.
 3. Eventuele bijkomende opdrachten (offertes, orders,…) die na het sluiten van deze overeenkomst worden overeengekomen, maken, tenzij expliciet anders aangegeven op de desbetreffende opdrachten (offertes, orders), een uitbreiding uit van deze overeenkomst en zijn dan ook onderworpen aan de bepalingen van deze overeenkomst.
 4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voormelde documenten, genieten de voorkeur in dalende hiërarchie:
 • Onderhavige overeenkomst
 • Opdrachten (offertes, orders,…)
 • Algemene voorwaarden

8. Levering

 1. Door Leaf a mark opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Leaf a mark schriftelijk, dan wel elektronisch, binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld waarbij Leaf a mark nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
 2. Leaf a mark is gerechtigd verdere prestaties en leveringen op te schorten of toekomstige orders of opdrachten stop te zetten, totdat de klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Leaf a mark heeft voldaan, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van alle rechten

9. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen erkennen dat zij in de uitvoering van de overeenkomsten tussen de partijen toegang kunnen verkrijgen tot vertrouwelijke informatie van de wederpartij, waaronder begrepen wordt: elke informatie van technische, financiële, strategische of commerciële aard die niet publiek gekend is en waartoe de ontvangende partij alleen toegang heeft kunnen verkrijgen dankzij de contractuele relatie met de wederpartij.
 2. De partijen erkennen dat zij de vertrouwelijke informatie van de wederpartij zullen geheimhouden, zonder mededeling aan aangestelden of derden, behalve wanneer zulks nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen dezelfde verplichtingen opleggen aan derden of aangestelden die kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie.

10. Betaling

 1. De facturen van Leaf a mark zijn contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.
 2. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Leaf a mark van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Leaf a mark te vorderen te hebben.
 3. Ingeval van klachten betreffende een factuur of de erin vervatte prestaties, zal de klant in elk geval het niet geprotesteerde gedeelte van de factuur betalen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar zonder korting. Elke factuur die niet betaald wordt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van 100 EUR, alsook een verwijlsinterest aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 5. Betalingen van de klant aan Leaf a mark zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Leaf a mark. Het is de klant daarom niet toegestaan de werken van Leaf a mark, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Leaf a mark te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Leaf a mark aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de klant gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Leaf a mark te verwijderen of te wijzigen.

 

 1. Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Leaf a mark gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de klant of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de klant of deze derde. De klant verleent Leaf a mark toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.
 2. Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Leaf a mark en/of derden, dan is de klant voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
 3. De klant vrijwaart Leaf a mark tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Leaf a mark het recht de levering aan de klant op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

12. Afname

 1. De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de klant, behoudt Leaf a mark zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te rekenen aan de klant.
 2. Voor zover door Leaf a mark geleverde diensten/goederen dienen te worden geïnstalleerd op hardware die door de klant ter beschikking wordt gesteld, dient deze hardware steeds te voldoen aan alle technische vereisten die daaraan door Leaf a mark zijn gesteld, en ook aan de in het normale verkeer daaraan gestelde vereisten.
 3. Leaf a mark acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens de klant of derden.
 4. De door Leaf a mark geleverde producten of het resultaten van de prestaties door Leaf a mark worden door de klant onderzocht en waar nodig getest. Eventuele gebreken dienen binnen de twee weken na ontvangst te worden overgemaakt aan Leaf a mark, bij gebreke waaraan de producten of de resultaten van de prestaties van Leaf a mark als aanvaard zullen worden beschouwd.

13. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient erover te waken dat hij zijn wensen en behoeften zo goed en volledig mededeelt aan Leaf a mark. Voor het aangaan van een project en in elke fase ervan moet hij Leaf a mark in staat stellen om de dienstverlening vlot en goed uit te voeren, ook moet hij daarvoor alle noodzakelijke en nuttige medewerking bieden. Hij zal toegang geven tot alle lokalen en materialen die nodig zijn, zal de nodige gegevens en documentatie mededelen en steeds tijdig zijn goedkeuring geven waar deze nodig of nuttig is. Indien een bepaalde deliverable of feedback van de klant gedurende meer dan 7 kalenderdagen wordt vertraagd, heeft Leaf a mark het recht om het betreffende project on hold te plaatsen en de toegewezen resources te wijden aan een ander project. Indien Leaf a mark geen schade heeft geleden door laattijdigheid, kunnen de voor de betreffende maand gereserveerde uren worden overgebracht naar de volgende maand.
 2. De klant waarborgt en vrijwaart Leaf a mark voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan Leaf a mark ter beschikking wordt gesteld, en waarborgt dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Leaf a mark tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
 3. Elke aanwending door de klant van enig materiaal (zoals bv. zoektermen, omschrijvingen of metatags), dat beschermd is door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, en deze vrijwaart Leaf a mark tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot inbreuken op hun rechten. De klant erkent en aanvaardt dat Leaf a mark inzake de rechten van derden geen enkele controlebevoegdheid noch adviesbevoegdheid uitoefent.
 4. De klant zal elke voorgenomen bewerking of aanpassing door de klant of een derde aan de website of tools waarop Leaf a mark zijn diensten levert, vooraf aan Leaf a mark melden. Bewerkingen door een derde aan een website die ontwikkeld is door Leaf a mark, zijn slechts toegelaten na een uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door Leaf a mark. De klant aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van Leaf a mark ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd worden door aanpassingen en bewerkingen waarvan Leaf a mark niet op voorhand werd ingelicht.

14. Geheimhouding

 1. De klant is ermee bekend dat de door Leaf a mark geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Leaf a mark bevatten en de klant verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De klant zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennisnemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de klant is geboden.
 2. Leaf a mark is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de klant aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Leaf a mark zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennisnemen van de activiteiten en gegevens van de klant waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Leaf a mark nodig is.
 3. Leaf a mark en de klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verbiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

15. Verbod tot overdracht

 1. De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door klant niet aan derden worden overgedragen.

16. Niet-overname personeel

 1. De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na de beëindiging van de overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij Leaf a mark of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor Leaf a mark, tenzij anders overeengekomen met Leaf a mark. Bij overtreding van deze bepaling is de klant een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete van EUR 25.000,00 verschuldigd per inbreuk.

17. Overmacht

 1. Leaf a mark noch de klant is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Leaf a mark, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de klant aan Leaf a mark zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de klant aan Leaf a mark is voorgeschreven.

18. Aansprakelijkheid

 1. Leaf a mark is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Leaf a mark. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.
 2. De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. De klant is zich er ook van bewust dat informatie die via het internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Leaf a mark kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De klant zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Leaf a mark en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De klant aanvaardt dat Leaf a mark niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.
 3. Voor zover Leaf a mark voor haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Leaf a mark op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een tekortkoming van deze derde of een verbreking van de relatie door deze derde.
 4. Schade die naar het oordeel van de klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Leaf a mark, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Leaf a mark te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Leaf a mark ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 5. Indien en voor zover Leaf a mark aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 5.000,00.
 6. Eventuele aansprakelijkheid van Leaf a mark voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leaf a mark, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Leaf a mark is niet aansprakelijk voor de inhoud en de rechtmatigheid van het door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant is aangebracht. Leaf a mark heeft terzake geen onderzoeks- of adviesplicht. Ingeval Leaf a mark door een derde of een overheid zou worden aangesproken in verband met zulk materiaal, zal de klant Leaf a mark verdedigen en vrijwaren.
 8. Leaf a mark is niet verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De klant zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
 9. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Leaf a mark wordt niet geacht om deze te controleren, en zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de klant. De klant zal Leaf a mark verdedigen en vrijwaren ingeval dergelijke gegevens resulteren in een gerechtelijke actie tegen Leaf a mark.
 10. De klant zal Leaf a mark vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten, inclusief kosten van juridische bijstand, aangaande zaken waarvoor de klant zelf moet instaan.

19. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De inhoud van geleverde prestaties en producten, en de onderdelen daarvan zoals concepten, structuren, workflows, elementen van vormgeving, look and feel, opgenomen media en teksten die niet afkomstig zijn van de klant, tekeningen, schetsen, software in de vorm van object code en broncode, behoren toe aan Leaf a mark of de betreffende leverancier/licentiegever van Leaf a mark, en alle intellectuele rechten daaraan verbonden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en rechten op know-how, tekeningen en modellen, komen exclusief toe aan Leaf a mark of de leveranciers/licentiegevers van Leaf a mark. Leaf a mark verleent aan de klant een gebruiksrecht ten aanzien van de Producten dat strookt met een normaal gebruik van de Deliverable binnen de onderneming van de klant, voor diens eigen rekening. Leaf a mark draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de klant, tenzij zulks uitdrukkelijk zou overeengekomen worden. De klant zal geen Producten of elementen daarvan kopiëren, analyseren, openbaar maken, distribueren, overmaken aan derden of wijzigen tenzij zulks uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk wordt toegestaan door Leaf a mark.
 2. Elementen zoals media en teksten die aangeleverd worden door de klant blijven eigendom van de klant.
 3. Wanneer elementen aangeleverd door Leaf a mark of door de klant de rechten van een derde zouden schenden, zullen de partijen ten aanzien van de derde de verdediging opnemen, in onderling overleg en te goeder trouw, met inachtneming van de wederzijde belangen. Wanneer één van de partijen een inbreuk maakt op de rechten van derden, zal zij het recht hebben om zelf te bepalen hoe die inbreuk kan gecorrigeerd worden, weze het door de wijziging of vervanging van de inbreukmakende elementen dan door een overeenkomst met de derde. Deze remedies vormen de enige garantie die terzake geboden wordt.
 4. Wanneer inbreukmakende Producten door Leaf a mark worden aangeleverd ingevolge een uitdrukkelijk verzoek van de klant, of overeenkomstig zijn specificaties, zal de klant daarvoor zelf verantwoordelijk zijn.

20. Beëindiging

 1. Ingeval van een vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 35% van de nog te factureren bedragen over de volledige resterende loopduur van de overeenkomst. De reeds gefactureerde bedragen zijn hoe dan ook verschuldigd.
 2. Beide partijen kunnen de bijzondere overeenkomst(en) beëindigen, met onmiddellijke ingang en zonder dat hiervoor een schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij, wanneer:
  • de andere partij een grove contractuele wanprestatie begaat en, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand per aangetekende brief, 30 dagen na de voormelde aanmaning in gebreke blijft deze wanprestatie te verhelpen;
  • de andere partij in staking van betaling, faling, vereffening of ontbinding gaat.

21. Wijziging

 1. Leaf a mark heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
 2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Rechtbank te Antwerpen is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.